Terms of Service / ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ WeMeWeb!

ขอขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (“บริการ”) บริการนี้จัดหาโดย WeMeWeb.com (“ผู้ให้บริการ”) ได้กำหนด เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการ WeMeWeb (“เงื่อนไข”) เป็นเงื่อนไขสัญญาที่ให้มีขึ้นระหว่าง WeMeWeb กับผู้ใช้รายใดก็ตาม (“ผู้ใช้”) ผู้ใช้ต้องหยุดการใช้บริการในกรณีที่ตนไม่ตกลงตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ในการใช้บริการหรือใช้บริการต่อไป ผู้ใช้ยอมรับและตกลงผูกพันตนตามเงื่อนไข รวมทั้งเงื่อนไขที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนในภายหลังด้วย

1. บริการ

 • 1.1ผู้ให้บริการจะให้บริการจัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับทำเว็บไซต์ และ ทำธุรกรรมออนไลน์ ("แพลตฟอร์ม") ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้สร้างเว็บไซต์, สร้างเนื้อหาบทความ สร้างข้อมูลเกี่ยวกับlผลิตภัณฑ์ และ ผู้ใช้ซึ่งขายผลิตภัณฑ์ ("ผู้ขาย") สามารถทำธุรกรรมซื้อขายผลิตภัณฑ์กับผู้ซื้อได้ ("ผู้ซื้อ")
 • 1.2 สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ทั้งปวงในระบบบริการ ให้ทำขึ้นโดยและระหว่าง ผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ โดย ผู้ให้บริการไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนขายในการหรือซื้อแต่อย่างใด
 • 1.3 ให้ผู้ใช้รับผิดชอบเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้กันเองโดยลำพัง รวมทั้งการประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การเจรจาเงื่อนไขธุรกรรม การส่งมอบรับมอบผลิตภัณฑ์ การชำระราคาผลิตภัณฑ์ การยกเลิกหรือบอกเลิกสัญญาซื้อขาย การรับประกันความชำรุดบกพร่อง และการจัดการเรื่องการคืนผลิตภัณฑ์และคืนราคา ผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดเพื่อธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ ก่อนจะทำธุรกรรมใด ๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใช้แต่ละราย ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้รายอื่น ซึ่งเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมดังกล่าว มีความสามารถในทางกฎหมายหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบว่าผู้ใช้รายอื่นนั้นบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ โดยเมื่อผู้ใช้ได้เข้าทำธุรกรรมตามความเป็นจริงแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้ได้ตรวจสอบความสามารถในทางกฎหมายของผู้ใช้อีกฝ่ายดังกล่าว และได้รับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือคนเสมือนไร้ความสามารถนั้น อาจไม่สามารถใช้บังคับต่อกันได้ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นกับบุคคลดังที่ได้กล่าวมา
 • 1.4 ให้ผู้ใช้ระงับข้อพิพาทอันเกิดจากธุรกรรมของตนด้วยทุนทรัพย์ตนเอง และผู้ใช้ไม่อาจขอให้ ผู้ให้บริการจัดการข้อพิพาทให้ตนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลพินิจเข้าแทรกแซงเพื่อระงับข้อพิพาทได้ ในกรณีที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การยังให้บริการสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ
 • 1.5 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ดังต่อไปนี้
  • 1.5.1 ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก
  • 1.5.2 พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

2. การใช้บริการ

 • 2.1 ผู้ใช้เริ่มใช้บริการได้หลังตนยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ของผู้ให้บริการทั้งหมด เพื่อทำการสมัครสมาชิก
 • 2.2 ให้ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลจำเป็นเพื่อให้สามารถใช้เนื้อหาและใช้งานบริการได้เต็มที่
 • 2.3 ให้ผู้ใช้ดูแลให้ข้อมูลที่ตนได้ให้ไว้เป็นความจริง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ห้ามมิให้ผู้ใช้ลงทะเบียนผู้ใช้ในชื่อผู้อื่น ถ้าข้อมูลใดที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ไม่เป็นปัจจุบัน ให้ผู้ใช้ปรับปรุงข้อมูลเช่นว่านั้นให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว ถ้าผู้ใช้รายใดไม่ให้ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธหรือระงับการให้บริการบางส่วนจากทั้งหมดแก่ผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บัญชีและรหัสผ่านดังต่อไปนี้
  • 2.3.1 ให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์ เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิกจริง หากพบว่าผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ อีเมล์ดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการสมัครสมาชิกหรือระงับการให้บริการได้
  • 2.3.2 ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีและรหัสผ่านของตนเองเพื่อใช้บริการ ห้ามยกหรือโอนบัญชีให้ผู้อื่นหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่าน
  • 2.3.3 ให้ผู้ใช้เก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านของตนไว้ให้ปลอดภัย กิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้รายใด ให้ถือเป็นกิจกรรมของผู้ใช้ซึ่งครอบครองบัญชีและรหัสผ่านนั้นอยู่
 • 2.4 ภายใต้ข้อกำหนดข้อ 1.3 และ 2.8 ในเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ ถ้าผู้ให้บริการเห็นว่า ผู้ใช้มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ใช้ ระงับการใช้บริการบางส่วนจากทั้งหมดของผู้ใช้ หรือดำเนินมาตรการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควรได้ ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ผู้ใช้จากมาตรการเช่นว่านั้น
  • 2.4.1 ผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ผ่านอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ตามที่ลงทะเบียนไว้ได้
  • 2.4.2 ผู้ใช้ไม่มีเงินเพียงพอ มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้
  • 2.4.3 ผู้ใช้ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  • 2.4.4 จากบันทึกข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ผู้ให้บริการได้ระงับการใช้บริการของผู้ใช้ไปแล้วเนื่องจากผู้ใช้ทำผิดเงื่อนไข
 • 2.5 เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ไม่อยู่ในพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.4.1 ถึง 2.4.4 ข้างต้น ผู้ให้บริการอาจกำหนดให้ผู้ใช้มอบเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันได้ ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ผู้ใช้จากการนั้น
 • 2.6 ให้ผู้ใช้รับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงเกี่ยวกับอุปกรณ์ปลายทางหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าถึงบริการ
 • 2.7 ข้อมูล ภาพ เนื้อหา และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งโฆษณา ตามที่ลงประกาศแจ้งไว้ในระบบบริการนั้น ผู้ใช้เป็นผู้จัด บรรจุขึ้น และประกาศแจ้งให้ทราบและลงประกาศบนแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ ผู้ให้บริการไม่สามารถคัดกรองหรือตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดล่วงหน้าได้ ให้ผู้ใช้ตัดสินใจเองว่า ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ชอบธรรม หรือเป็นปัจจุบันหรือไม่ ผู้ให้บริการจะไม่อนุญาตให้ข้อมูล รูปภาพ คำบรรยาย และข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการโฆษณาใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองผู้บริโภค ถูกตีพิมพ์ ใส่ข้อมูล หรือประกาศลงบนแพลตฟอร์มของผู้ใช้ ถ้าเนื้อหาเช่นว่านั้นน่าจะขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจละเมิดสิทธิหรือส่วนได้เสียของบุคคลอื่นใด ผู้ให้บริการอาจลบเนื้อหานั้น ห้ามเข้าถึงเนื้อหานั้น หรือดำเนินมาตรการจำกัดสิทธิลักษณะอื่นใดได้โดยตรงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • 2.8 ให้ผู้ซื้อกับผู้ขายรับผิดชอบเรื่องการเจรจาและปฏิบัติตามธุรกรรมสัญญาทั้งปวงกันเอง ผู้ให้บริการไม่ขอให้คำมั่นหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความเต็มใจหรือความสามารถของผู้ซื้อหรือผู้ขายในการทำธุรกรรมหรือเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความชอบด้วยกฎหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการอันเป็นวัตถุแห่งธุรกรรม ให้ผู้ซื้อกับผู้ขายยุติหรือระงับข้อพิพาทอันเกิดจากธุรกรรมของตนเอง ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดเพื่อข้อพิพาทเช่นว่านั้น
 • 2.9 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำต่าง ๆ ของผู้ใช้ เช่น การประกาศแจ้งและลบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การซื้อ และการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบบริการ จะส่งเข้าเครื่องบริการของระบบบริการผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อได้รับข้อมูลนั้นที่ระบบของผู้ให้บริการแล้ว การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูล ถ้าผู้ใช้กระทำการหลายอย่างซึ่งขัดหรือแย้งกันเอง ให้ถือตามการกระทำการที่ส่งข้อมูลเข้าระบบผู้ให้บริการ ส่วนการอื่น ๆ ทั้งปวงให้ถือว่าไม่สมบูรณ์ ให้ผู้ใช้รับผิดชอบความสูญหายหรือเสียหายอันเกิดแก่ตนจากการที่ตนไม่ส่งข้อมูลใดเกี่ยวกับการของตนเข้าระบบผู้ให้บริการ
 • 2.10 ผู้ใช้ควรใช้วิจารณญาณขณะใช้บริการ และต้องรับผิดชอบผลทั้งปวงอันเกิดจากการใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่ขอรับประกันความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ เหมาะสม หรือมีประโยชน์ของข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผู้ใช้มีให้ ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ผู้ใช้จากการเชื่อถือตามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเช่นว่านั้น
 • 2.11 ถ้าผู้ให้บริการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ เพราะผู้ใช้ทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิหรือส่วนได้เสียของบุคคลอื่น ทำผิดเงื่อนไข หรือใช้บริการอย่างไม่เหมาะสม โดยผู้ใช้ตกลงชดใช้เพื่อความสูญหายหรือเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ให้บริการ เมื่อผู้ให้บริการร้องขอ

3. การประกาศแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ บทความ และ เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

 • 3.1 ให้ผู้ใช้แสดงข้อกำหนดเงื่อนไขในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ เนื้อหาบทความ หรือ ข่าวสาร ต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของผู้ใช้งานโดยถูกต้องครบถ้วน และต้องไม่ให้ข้อมูลเกินจริง ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่ทำให้สำคัญผิดได้ หรือข้อมูลหลอกลวงด้วย ผู้ใช้พึงจัดการให้ตนมีสิทธิหรือคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีเพื่อขายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้มีใบอนุญาตตามความเหมาะสม อีกทั้งพึงจัดการให้การซื้อขาย ข้อมูลเนื้อหา นั้นเป็นไปตามกฎหมายด้วย
 • 3.2 ผู้ให้บริการอาจจำกัดประเภท ปริมาณ และราคาผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขอื่นใดในการทำธุรกรรมได้ ห้ามมิให้ผู้ใช้ประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ไม่มีเจตนาขาย ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายห้ามโฆษณา และของต้องห้ามอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของต้องห้ามอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้หรือได้รับอนุมัติจากผู้ใช้ก่อนเป็นการล่วงหน้า ก่อนประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวหรือไม่ สินค้าปลอม สินค้าที่เป็นของต้องห้ามตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เป็นของผิดกฎหมายตามกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ห้ามนำมาขายบนแพลตฟอร์มเด็ดขาด
 • 3.3 จากข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ถึง 3.2 หากผู้ใช้งาน ฝ่าฝืนข้อตกลง ดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ผู้ใช้จากการทำผิดตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานตกลงชดใช้และจัดการมิให้ผู้ให้บริการ ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้แทนของผู้ให้บริการ ได้รับผลกระทบจากสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความสูญหาย ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ผู้ใช้จากการทำผิดข้อกำหนดข้อนี้ ผู้ขายตกลงชดใช้และจัดมิให้ผู้ให้บริการ ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้แทนของผู้ให้บริการ ได้รับผลกระทบจากสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความสูญหาย ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด

4. ค่าใช้บริการ

 • 4.1 บริการแพ๊คเกจฟรี คือ ระบบการทำงานในเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าบริการใดๆ กับผู้ใช้งาน
 • 4.2 บริการพรีเมี่ยม คือ ระบบการทำงานในเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ จะคิดค่าบริการเป็นช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งอาจเป็น วัน เดือน หรือปี หากหมดอายุการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องต่ออายุจึงจะสามารถใช้งานบริการได้
 • 4.3 ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
 • 4.4 ในกรณีที่ปรับลด หรือเพิ่ม ราคาค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ

5. การต้องห้าม

 • 5.1 ผู้ให้บริการขอห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำการใด ๆ ต่อไปนี้ในระบบบริการ ("การต้องห้าม")
  • 5.1.1 ฝ่าฝืนเงื่อนไข
  • 5.1.2 ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษาศาล คำตัดสินหน่วยงานที่มีอำนาจ คำสั่ง หรือมาตรการทางปกครองที่เกี่ยวข้อง
  • 5.1.3 กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • 5.1.4 ละเมิดสิทธิผู้ให้บริการหรือสิทธิผู้อื่น
  • 5.1.5 ลงทะเบียนบริการโดยใช้ข้อมูลเท็จ
  • 5.1.6 ขอรับและใช้บัญชีหลายบัญชี
  • 5.1.7 ใช้บัญชีผู้ใช้รายอื่น
  • 5.1.8 ทำธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต รับการรับรอง จดทะเบียน หรือยื่นคำขอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ หรือโดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้
  • 5.1.9 ประกาศแจ้งข้อมูลใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือทำรายการซื้อโดยไม่มีเจตนาปฏิบัติชำระหนี้ตามธุรกรรมนั้นจริง
  • 5.1.10 ประกาศแจ้งข้อมูลใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือทำรายการซื้อโดยไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำนิติกรรม (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
  • 5.1.11 ประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่สามารถเสนอหรือส่งมอบให้ได้
  • 5.1.12 ประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะจัดส่งให้โดยไม่ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายปกติ (Drop Shipping)
  • 5.1.13 ประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับของต้องห้าม
  • 5.1.14 ประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดิมซ้ำ ๆ
  • 5.1.15 แยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์แล้วแยกลงประกาศข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นส่วน
  • 5.1.16 ประกาศขายผลิตภัณฑ์ในราคาสูงกว่าราคาค้าปลีกเดิมของผลิตภัณฑ์ (Scalping)
  • 5.1.17 ประกาศขายผลิตภัณฑ์ในราคาต่างจากราคาตลาดมาก
  • 5.1.18 ลงภาพผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่ง ทำให้สวยงามขึ้น หรือผ่านกระบวนการแปรรูปลักษณะอื่น จนผิดจากความเป็นจริง
  • 5.1.19 ลงภาพผลิตภัณฑ์ที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน
  • 5.1.20 ประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือทำให้สำคัญผิดได้โดยประการอื่น
  • 5.1.21 ขายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ปลอมโดยรู้ดีว่าเป็นของผิดกฎหมาย
  • 5.1.22 ขายหรือซื้อของต้องห้ามโดยรู้ดีว่าเป็นของผิดกฎหมาย
  • 5.1.23 ทำรายการซื้อขณะไม่สามารถชำระเงินได้
  • 5.1.24 ทำรายการซื้อเพื่อขายต่อหากำไร
  • 5.1.25 ซื้อผลิตภัณฑ์จากพวกเดียวกันโดยลดราคาให้
  • 5.1.26 จองผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าให้ผู้ซื้อรายใดโดยเฉพาะ
  • 5.1.27 กระทำการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน
  • 5.1.28 ปฏิบัติชำระหนี้ตามธุรกรรมล่าช้า หรือกีดขวางการปฏิบัติชำระหนี้ตามธุรกรรมนั้น
  • 5.1.29 เสนอทำธุรกรรมนอกระบบบริการ
  • 5.1.30 ใช้เครื่องหมายการค้า คำขวัญ หรือเครื่องหมายบริการของผู้ให้บริการหรือผู้อื่นโดยฉ้อฉล
  • 5.1.31 ใช้บริการเพื่อแสวงหากำไรหรือเพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการขาย หรือโฆษณาโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ (เว้นแต่เพื่อขายผลิตภัณฑ์ในระบบบริการ)
  • 5.1.32 กระทำการคุกคามหรือหมิ่นประมาทผู้ให้บริการหรือผู้อื่น
  • 5.1.33 สร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการหรือผู้อื่น หรือขัดขวางการประกอบกิจการงานของผู้ให้บริการหรือผู้อื่น
  • 5.1.34 ปล่อยข่าวลือ กระทำการฉ้อฉล หรือข่มขู่
  • 5.1.35 ใช้ถ้อยคำและกระทำการที่ถือว่ารุนแรงหรือบีบบังคับ
  • 5.1.36 ลงประกาศข้อมูลที่ส่อไปในทางรุนแรงอย่างยิ่งหรือโจ่งแจ้งอนาจาร
  • 5.1.37 ลงประกาศข้อมูลที่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานะสังคม พื้นเพครอบครัว ฯลฯ
  • 5.1.38 ลงประกาศข้อมูลที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง และการใช้สารเสพติดให้โทษ
  • 5.1.39 ลงประกาศข้อมูลต่อต้านสังคมอันอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจไม่ชอบใจแก่ผู้อื่น
  • 5.1.40 มีพฤติกรรมใดในระบบบริการที่มีวัตถุประสงค์ทางลามกอนาจาร
  • 5.1.41 เก็บ เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น (ยกเว้นการที่ต้องทำเพื่อปฏิบัติชำระหนี้ตามธุรกรรม)
  • 5.1.42 สอดเข้าเกี่ยวข้องกับเครื่องบริการคอมพิวเตอร์ของบริการหรือระบบเครือข่าย
  • 5.1.43 พยายามหาประโยชน์จากช่องว่าง หรือข้อผิดพลาดของระบบบริการ
  • 5.1.44 ใช้วิธีการทางเทคนิคควบคุมบริการโดยมิชอบ
  • 5.1.45 นำซอฟต์แวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูล และเอพีไอที่ผู้ให้บริการใช้เพื่อให้บริการไปทำสำเนา แก้ไข หรือส่งให้บุคคลทั่วไป (เว้นแต่จำเป็นต้องส่งถึงบุคคลทั่วไปเพื่อให้ใช้บริการได้) หรือนำซอฟต์แวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูล และเอพีไอนั้นไปทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือจัดการด้วยวิธีอื่นเพื่อนำไปวิเคราะห์
  • 5.1.46 ตั้งคำถามเดิม ๆ หรือขอคำปรึกษากับผู้ให้บริการซ้ำ ๆ โดยไม่สมควร
  • 5.1.47 เผยแพร่ข้อมูลในลักษณะไม่เจาะจงตัวบุคคลที่แน่นอน หรือส่งข่าวขยะ
  • 5.1.48 ขัดขวางการให้บริการตามปกติ
  • 5.1.49 นำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
  • 5.1.50 นำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
  • 5.1.51 นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
  • 5.1.52 นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
  • 5.1.53 เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อ 5.1.49 ข้อ 5.1.50 ข้อ 5.1.51 หรือข้อ 5.1.52
  • 5.1.54 ลงโฆษณาใด ๆ โดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งรวมถึง
   • (1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
   • (2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
   • (3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
   • (4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  • 5.1.55 แสดงพฤติกรรมลักษณะอื่นที่ผู้ให้บริการถือว่าไม่เหมาะสม
 • 5.2 ผู้ใช้ทำการซ่อน ปิดบัง โลโก้ หรือป้ายโฆษณา ของผู้ให้บริการ
 • 5.3 ถ้าผู้ให้บริการเห็นตามควรว่าผู้ใช้รายใดกระทำการต้องห้ามอย่างใดข้างต้นแล้ว ผู้ให้บริการอาจใช้มาตรการต่อไปนี้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากมาตรการเช่นว่านั้น
  • 5.3.1 เตือนผู้ใช้
  • 5.3.2 ลบหรือตัดข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง หรือใช้มาตรการที่จะทำให้เข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นไม่ได้
  • 5.3.3 ยกเลิกรายการประกาศและรายการซื้อเสีย
  • 5.3.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ซึ่งกระทำผิดระเบียบเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือยกเลิกการลงทะเบียนผู้ใช้ พร้อมประกาศแจ้งเพื่อให้มีผลตามนั้นในระบบบริการ
  • 5.3.5 ในกรณีฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการอาจริเริ่มแจ้งข้อมูลผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดและรายละเอียดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานราชการ หรืออาจให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานราชการในการสืบสวนเรื่องนั้น ๆ
  • 5.3.6 ดำเนินมาตรการอื่นตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นและสมควร

6. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าผู้ใช้รายใดหรือบุคคลใดพบว่า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ภาพผลิตภัณฑ์) ที่ผู้ใช้รายอื่นใดประกาศแจ้งไว้ในระบบบริการอาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ผู้ใช้หรือบุคคลนั้นอาจยื่นข้อร้องเรียนแก่ผู้ให้บริการหรือแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเหตุที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดสิทธินั้นโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มได้ ถ้าผู้ใช้รายใดมีส่วนเกี่ยวข้องสามครั้งขึ้นไปในการละเมิดสิทธิขณะใช้บริการ ผู้ให้บริการอาจห้ามมิให้ผู้ใช้รายนั้นใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยเป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว และโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้เข้าใจและเห็นด้วยว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ผู้ใช้ อันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ อันอาจเกินขึ้นแก่ผู้ใช้ดังที่กล่าวมาข้างต้น

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับของผู้ใช้ที่ผู้ให้บริการเก็บมาในการบริการนั้น ผู้ให้บริการจะจัดการอย่างเหมาะสมและตามเงื่อนไขและนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8. การปราศจากคำรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิด

 • 8.1 บริการเป็นบริการที่ให้ตามสภาพ ผู้ให้บริการไม่ขอรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการปราศจากความชำรุดบกพร่อง (รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคง ความไว้ใจได้ ความเที่ยงตรง ความครบถ้วน การเป็นไปตามข้อกำหนดหรือความคาดหวังของผู้ใช้ ความทันกาล คุณภาพที่ปราศจากข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • 8.2 เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้ใช้บริการ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไข

9. การระงับ เปลี่ยนแปลง และยกเลิกบริการ

 • 9.1 หลังแจ้งผู้ใช้ตามสมควรแล้ว (เว้นแต่กรณีฉุกเฉินซึ่งอาจยกเว้นไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า) ผู้ให้บริการอาจระงับบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อบำรุงรักษา เปลี่ยน ยกระดับ หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบบริการหรือเมื่อผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นได้
 • 9.2 ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ไม่ว่าในเวลาใด
 • 9.3 ผู้ให้บริการไม่จำต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ

10. การชดใช้

ผู้ใช้ตกลงชดใช้และจัดมิให้ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ให้บริการย่อย ผู้ให้บริการในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และลูกจ้างของผู้ให้บริการ ได้รับผลกระทบจากการที่มีบุคคลภายนอกเรียกร้องหรือทวงถามสิ่งใด ๆ ทั้งปวง รวมทั้งค่าทนายความ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพราะหรือเนื่องจากการใด ๆ ที่ผู้ใช้ทำไปผ่านบริการ

11. การติดต่อ

 • 11.1 ถ้าผู้ให้บริการเห็นจำเป็นต้องแจ้งหรือติดต่อผู้ใช้ ผู้ให้บริการอาจประกาศไว้ในระบบบริการหรือติดต่อผู้ใช้ทางอีเมล โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดตามสมควร ผู้ใช้ตกลงว่า ผู้ให้บริการอาจใช้ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ของตนตามที่ลงทะเบียนไว้เพื่อการแจ้งติดต่อได้
 • 11.2 ผู้ใช้อาจใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มเพื่อติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการได้

12. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ไม่ว่าในเวลาใดเมื่อผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็น รวมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ นโยบาย และคำพรรณนาบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งประกาศไว้แล้วหรือจะได้ประกาศ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ข้อที่เปลี่ยนแปลงให้มีผลนับแต่เวลาประกาศ ในการใช้บริการต่อไปหลังการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้ยอมรับตกลงผูกพันตนตามเงื่อนไขตามที่เปลี่ยนแปลงไปทุกประการ ถ้าผู้ใช้ไม่ตกลงตามเงื่อนไขใดที่เปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการอาจยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้ได้ และไม่จำต้องรับผิดเพื่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดแก่ผู้ใช้จากการยกเลิกนั้น

13. การแบ่งเงื่อนไขแยกออกจากกันได้

ถ้าส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขถูกวินิจฉัยหรือตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือโมฆียะหรือบังคับใช้ไม่ได้เพราะละเมิดหรือขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ความสมบูรณ์บังคับใช้ได้ของเงื่อนไขส่วนที่เหลือมิให้ถูกกระทบตามไปด้วย ผู้ใช้ตกลงว่า ผู้ให้บริการอาจแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขส่วนที่เป็นโมฆะหรือโมฆียะได้ แต่การแก้ไขเพิ่มเติมต้องสะท้อนเจตนารมณ์ที่เงื่อนไขแสดงไว้เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขให้บังคับตามฉบับภาษาไทยและตามกฎหมายไทย ในกรณีมีข้อพิพาทใดระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการอันเกิดจากหรือเกี่ยวกับบริการ เงื่อนไข หรือระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ในเอกสารนี้ แต่ละฝ่ายตกลงให้ศาลแขวงไทยเป็นศาลชั้นต้น ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้