Privacy Policy / นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว

1. หลักการของผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายแนวทางที่ WeMeWeb ("ผู้ให้บริการ") จะใช้จัดการและปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้ผู้ให้บริการมาในขณะท่านใช้บริการของผู้ให้บริการดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบริการที่ครอบคลุมต่อไปนี้ ("บริการ") และทางเลือกต่าง ๆ ที่ท่านมีในการเข้าถึงและการควบคุมข้อมูลของท่านตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดดังต่อไปนี้ โดยผู้ให้บริการยึดหลักการพื้นฐานเหล่านี้ เพื่อที่ผู้ให้บริการจะสามารถเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและคุ้มครองข้อมูลของท่านได้

 1. ผู้ให้บริการจะระบุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน
 2. ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่จะจัดเก็บและขอรับความยินยอมจากท่านในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
 3. ผู้ให้บริการจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการใช้ดังที่ได้ระบุไว้
 4. ผู้ให้บริการจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเฉพาะเพื่อการอันตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บนั้น เว้นแต่ท่านจะได้ยินยอมหรือกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแก่การทำให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์นั้น
 5. ผู้ให้บริการจะพยายามดูแลให้ข้อมูลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 6. ผู้ให้บริการจะคุ้มครองข้อมูลของท่านโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
 7. ผู้ให้บริการจะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการ สำหรับการจัดการข้อมูลของท่านให้โปร่งใสที่สุดเท่าที่ทำได้
 8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านได้เสมอ และสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องได้ตามสมควร
 9. ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบต่อท่านเสมอ โดยท่านมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของท่านได้เสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการข้างต้นและนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้

2. ข้อมูลประเภทใดที่ผู้ให้บริการจัดเก็บจากฉัน และเก็บอย่างไร

ผู้ให้บริการได้รับข้อมูลบางประการจากท่านซึ่งจำเป็นแก่การอนุญาตให้ท่านใช้บริการของผู้ให้บริการได้ โดยข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดเก็บมีสองประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลที่ท่านให้

 • ข้อมูลลงทะเบียนโดยผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่ทำได้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารอย่างสะดวกสบายระหว่างผู้ใช้ ผู้ให้บริการอาจขอให้ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เพศ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส (e-mail address)
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายในบางครั้ง ผู้ให้บริการอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เพศ วันเกิดของท่าน รายชื่อเพื่อน รายการที่ชอบ เพื่อทำการสำรวจ จับสลาก และจัดงานส่งเสริมการขายลักษณะอื่น โดยที่ผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจัดส่งของรางวัลและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อ ฯลฯ ให้แก่ท่าน
 • ข้อมูลติดต่อผู้ใช้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ รวมทั้งที่อยู่อีเมล์ ประเภทอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ ฯลฯ ขณะที่ผู้ใช้ติดต่อผู้ให้บริการผ่านรูปแบบการซักถามออนไลน์ของผู้ให้บริการ เพื่อช่วยให้ทราบตัวผู้ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาที่แจ้งมา และเพื่อให้สามารถแจ้งตอบข้อซักถามได้ตามความเหมาะสม

2. ข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จากการที่ท่านได้ใช้บริการ

 • คุกกี้ (Cookies) เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้แก่ผู้ใช้ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการอาจใช้คุกกี้เก็บข้อมูลการตั้งค่าผู้ใช้ บันทึกตัวเลขการเข้าระบบ และตรวจสอบรูปแบบและสถิติการใช้ โดยท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถใช้บริการส่วนที่ต้องใช้คุกกี้ดังกล่าวได้
 • ล็อก (Logs) เมื่อเข้าระบบบริการแล้ว ผู้ให้บริการอาจได้รับและจัดเก็บข้อมูลล็อกเข้าระบบ เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทเบราว์เซอร์ (Browser) และภาษาเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเช่นว่านั้นจะนำไปใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีลักษณะฉ้อฉลซึ่งรบกวนการให้บริการตามปกติ
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (Location Information) ขณะที่ท่านเลือกบรรจุข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งขึ้นนั้น ผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งมาจากอุปกรณ์ของท่าน โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่านเฉพาะภายในขอบเขตที่จำเป็นแก่การให้บริการตามที่ได้กำหนดไว้
 • ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information) ผู้ให้บริการอาจได้รับข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน (เช่น เวอร์ชั่น (Version) ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Application) WeMeWeb ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษาและประเทศ และต้นแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ) เป็นครั้งคราว ข้อมูลนี้จะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของผู้ให้บริการ รวมทั้งป้องกันการใช้บริการในลักษณะผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

3. ผู้ให้บริการนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปใช้อย่างไร

ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด
 • เพื่อป้องกันการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะฉ้อฉล
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบริการ
 • เพื่อวิเคราะห์และวิจัยสำหรับการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงการบริการ
 • เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถจัดการกับข้อซักถามต่าง ๆ จากผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลโฆษณาจากหุ้นส่วนธุรกิจทั้งหลายของผู้ให้บริการ
 • เพื่อสร้างสรรค์งานพัฒนาใหม่ ๆ เกี่ยวกับบริการในอนาคต
 • เพื่อจับสลากผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ฯลฯ
 • เพื่อตรวจสอบตัวตนเมื่อผู้ใช้มีข้อซักถาม ฯลฯ
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับการบริการและเพื่อติดต่อท่านตามความจำเป็น

4. ผู้ให้บริการนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปแลกเปลี่ยนกับใครบ้างหรือไม่

นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ให้บริการจะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ผู้ให้บริการจะมีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นบ้างหรือไม่ ผู้ให้บริการได้ใช้ผู้ให้บริการรายอื่นในบางกรณี เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเท่าที่สามารถทำได้ ก่อนที่ผู้ให้บริการจะใช้ผู้ให้บริการรายใด ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการรายนั้นจะจัดการข้อมูลของท่านตามนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ฉันจะเข้าถึงหรือจัดการแก้ไขข้อมูลของฉันเองได้หรือไม่

ผู้ให้บริการได้พยายามจัดการให้ท่านควบคุมข้อมูลของท่านได้อย่างง่ายดายที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ โดยท่านสามารถยืนยันหรือแก้ไขข้อมูลบางประการที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส รหัสไปรษณีย์) ได้โดยตรงในแอพพลิเคชั่น WeMeWeb ไม่ว่าในเวลาใด ท่านสามารถส่งหนังสือมายังผู้ให้บริการไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อยืนยัน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ ผู้ให้บริการมีอยู่ซึ่งไม่สามารถขอยืนยันโดยตรงได้ผ่านแอพพลิเคชั่น WeMeWeb โดยเมื่อตรวจสอบตัวตนของท่านเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการจะแจ้งตอบคำขอของท่านภายในระยะเวลาอันควรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น: เกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้อัพโหลด (Upload)

ในการใช้บริการของผู้ให้บริการ ท่านได้มีการอัพโหลดข้อมูล เพื่อเพื่อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลสินค้า บริการ รูปภาพ วีดีโอ) หรือ ท่านอาจเลือกที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ และรูปภาพแสดงลักษณะ) กับผู้ใช้รายอื่นผ่านโปรแกรมแชท(Chat) ได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ผู้ใช้รายอื่น และ บุคคลทั่วไปจะสามารถอ่าน เก็บ หรือใช้ข้อมูลเช่นว่านั้น และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลซึ่งท่านเลือกที่จะนำไปเผยแพร่ หรือ แลกเปลี่ยนกับผู้ใช้รายอื่น

8. WeMeWeb ใช้บริการของบุคคลภายนอกหรือไม่

ผู้ให้บริการใช้บริการบริษัทโฆษณาต่าง ๆ ในการลงโฆษณาในสื่ออื่น ๆ ดังนี้ เพื่อวัดประสิทธิผลในการโฆษณาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจติดตั้งโปรแกรมสำหรับบุคคลภายนอกไว้ใน เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น และระบบบริการรุ่นสมาร์ตโฟน (Smart Phone) ของผู้ใช้งาน

9. WeMeWeb จัดเก็บข้อมูลของฉันไว้นานแค่ไหน

ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นแก่การบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้จัดเก็บไว้ได้นานกว่านั้น

10. ข้อมูลของฉันได้ถูกประมวลผลและจัดเก็บไว้ที่ไหน

เพื่อการให้บริการ ผู้ให้บริการจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลบนเซิฟเวอร์ (Server) ที่มั่นคงปลอดภัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยในการดำเนินการใช้บริการต่อไปนั้น ท่านได้ตกลงให้ ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลของท่านออกนอกประเทศของท่านได้

11. บริการที่ครอบคลุม

นโยบายฉบับนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ในเครือของ WeMeWeb ทั้งหมด

12. ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม

หากท่านมีข้อซักถามประการใดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ หรือแนวทางที่ผู้ให้บริการใช้ในการจัดการข้อมูลของท่าน กรุณาแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยใช้แบบเอกสารติดต่อของผู้ให้บริการหรือทำหนังสือมาถึงผู้ให้บริการที่ info@wemeweb.com

13. การแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเป็นคราว ๆ ไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการบริการและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวนี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่ผู้ให้บริการแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการในข้อสำคัญ ๆ โดยจะแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น WeMeWeb และ/หรือโดยวิธีอื่นใด โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการได้เสมอ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางแอพพลิเคชั่น WeMeWeb หรือบนเว็บไซต์ (ของผู้ให้บริการ) ซึ่งได้แก่ WeMeWeb เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว